زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

راهنمای عملی تنفیذ وصیت نامه

۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۲۲:۱۴ | 24 بازدید

تنفیذ وصیت نامه

 اسناد و مکاتبات پرونده 

حسب مورد :  اظهارنامه - دادخواست - شکوائیه - درخواستهای پرونده - منطبق با آخرین اصلاحات قوانین 

 نحوه طرح دعوی و ترتیب رسیدگی دادگاه

حسب مورد : ارکان و شرایط طرح دعوی-شناسائی طرفین دعوی - دلایل و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده-هزینه دادرسی ( مالی یا غیر مالی ؟ )- شناسائی دادگاه صالح - اقدامات و دستورات دادگاه از بدو رسیدگی تا صدور حکم - تعداد جلسات رسیدگی - مدت زمان محاکمه - اقدامات کیفری مرتبط (ضمانت اجرای کیفری )

نحوه دفاع و تکالیف طرفین دعوی 

حسب مورد :  لوایح دفاعی خواهان - لوایح دفاعی خوانده دعوی-  اقدامات و تکالیف هر کدام از طرفین در جلسات - نحوه دفاع خواهان - نحوه دفاع خوانده در جلسات رسیدگی - نحوه ارائه اسناد و استناد به دلایل- مواد قانونی و آخرین مقررات استنادی جهت دفاع

رأی دادگاه و تجدید نظر خواهی

حسب مورد : نمونه رای صادره - لایحه تجدید نظر خواهی محکوم علیه - لایحه جوابیه محکوم له 

نحوه اجرای حکم و درخواستهای اجرائی 

حسب مورد : اقدامات محکوم له جهت اجرای حکم -  دستورات و اقدامات اجرای احکام -  اقدامات محکوم علیه جهت اجرا یا جلوگیری از اجرای حکم - نمونه درخواستهای هر کدام از محکوم له یا محکوم علیه

 سایر موارد 

حسب مورد : نظریه کارشناسی - اعتراض به نظریه کارشناس - آگهی های مرتبط با پرونده و ..... 

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

دادگاه صالح برای رسیدگی برای رسیدگی به تقسیم ترکه

۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۰۸:۵۸ | 17 بازدید

دادگاه صالح برای رسیدگی برای رسیدگی به تقسیم ترکه

ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد :« دعاوي راجع به ترکه متوفي اگرچه خواسته دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني که ترکه تقسيم نشده ، در دادگاه محلي اقامه مي شود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ، آن محل بوده واگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است ». 

برخی حقوقدانان تقسیم ترکه را در صورت عدم اختلاف ورثه در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک غیر منقول دانسته اند ولی رای وحدت رویه به صراحت تقسیم ترکه را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته است .

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم تركه در صورت عدم تراضی ورثه امری است كه محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حكم در موردی هم كه تركه منحصر به یك یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یكم دیوان عالی كشور كه تقسیم تركه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاههای سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور

اگر ترکه تقسيم شده باشد ، طرح دعوا ، تابع صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیر منقول مي باشد ( م 11 ق . آ . د . م . ) مثلا دعوی مطالبه سهم الارث که مربوط به بعد از تقسیم میباشد چنانچه منقول باشددر دادگاه محل اقامت خوانده اقامه خواهد شد و چنانچه مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالیح به رسیدگی میباشد.

مقررات صلاحیت در دعوی تحریر ترکه و تقسیم ترکه  و مطالبه سهم الارث با همدیگر متفاوت میباشد .

زیرا مطابق مواد 163 و 164 قانون امور حسبی جهت رسیدگی به تحریر ترکه دادگاهی صالح میباشد که:

آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده

و اگر متوفی در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که آخرین محل سکنای متوفی درحوزه آن دادگاه بوده

چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل  سکنی نداشته باشددادگاهی که ترکه در آنجا واقع شده است .

در صورتیکه در ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است .

و اگر مال غیر منقول در حوزه های متعددی باشد دادگاهی که قبلا شروع به رسیدگی کرده است صالح به رسیدگی میباشد .

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

هزینه دادرسی دعوی تقسیم ترکه

۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۰۸:۵۳ | 30 بازدید

  

 هزینه دادرسی ( مالی یا غیر مالی ؟ )

اصولا دعوی تقسیم ماترک غیر مالی میباشد و هزینه دادرسی در صورت عدم اختلاف در مالکیت ، معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی میباشد.

هزینه دادرسی دعوی تقسیم ماترک در صورت اختلاف در مالکیت 3% ارزش خواسته میباشد. جهت صرفه جویی در هزینه میتوانید خواسته را به میزان کمتری مقوم نمایید .

با توجه به اینکه مطابق قانون فعلی شوراها دعاوی کمتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد در صورت تمایل به ارجاع پرونده به دادگاه خواسته را به بیشتر از پنجاه  میلیون ریال مقوم نمایید  ( مثلا : تقسیم ماترک مرحوم ………. مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال )

 

 

طرفین دعوی تقسیم ترکه

۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۰۸:۵۱ | 26 بازدید

اصحاب دعوی تقسیم ماترک ( طرفین پرونده )

در درخواست تقسیم ماترک تمام وراث باید طرف دعوی قرار گیرند تا در تعیین سهم هر یک دادگاه دچار خطا نگردد . در صورت تعدد ورثه، هريک از آن­ها مي‌تواند تقسيم سهم خود را از سهم سايرین از دادگاه بخواهد . بدین لحاظ لازم  است ورثه ای که سایرین را معارض خود نمی بیند خوانده قرار دهند . همچنین ولي، وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غايب و جنين کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده و همچنين موصي‌له و وصي راجع به  موصي­ به  در صورتي که وصيت به جز مشاع از ترکه شده است، حق درخواست تقسيم را دارند.

اشخاص ذیل میتوانند  خواهان پرونده باشند  :

هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می گیرد :

1- هر یک از ورثه قانونی متوفی ( اخذ گواهی حصر وراثت جهت طرح دعوی  از طرف ورثه  ضروری هست در صورت فقدان گواهی حصر وراثت قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد )

2- چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر ، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.

3-موصی له ( اگر وصیت به جزء مشاع از ترکه باشد ) 
4- قیم محجور - چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد. 
5- امین غایب - مطابق ماده 303 قانون امور حبسی مقرر داشته باشد :"هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید. 

6- امین جنین - چنانچه جنین ، متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می رسد، امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت.

7- وصی و قیم و موصی له - مطابق ماده 301 قانون امور حسبی- ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسي كه سهم الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و همچنين موصي له و وصي راجع به موصي به در صورتي كه وصيت به جز مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند. 

طلبکاران متوفی در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نمی آید، زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می شود، وانگهی به لحاظ اینکه طلبکار تمام ترکه را در وثیقه دارد، نفعی در تقسیم ندارد.  نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه این است که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م ( قابل ابطال بودن معامله ) مواجه خواهند شد.

خواندگان دعوی چه کسانی هستند ؟

درخواست تقسیم ترکه به طرفیت بقیه ورثه یا نماینده قانونی آنها مطرح میشود .

مدارک لازم برای طرح دعوی تقسیم ترکه

۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۹ | 41 بازدید

دلایل و مدارک لازم برای طرح دعوی تقسیم ماترک

گواهی حصر وراث متوفی

 شناسنامه خواهان و کارت ملی

لیست اموال متوفی

وصیت نامه متوفی در صورت وجود

قولنامه عادی ( چنانچه در زمان حیات متوفی مقداری از ماترک خریداری شده و یا پس از فوت سهم تعدادی از ورثه خریداری شده باشد ) 

استماع شهادت شهود و مطلعين

درخواست استعلام ( مثلا : از اداره جهاد کشاورزی ، شهرداری ، بنیاد مسکن و…)

جلب نظر کارشناس

تحقیق و معاینه محلی

  

 

 

 

 

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

نحوه دفاع خوانده در پرونده تقسیم ماترک

۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۷:۱۸ | 30 بازدید

اقدامات و نحوه دفاع خوانده در دعوی تقسیم ماترک

  خوانده باید در اولین جلسه رسیدگی اصول اسناد و مدارک خود را حاضر نماید . مثلا قولنامه ای در اختیار دارد که مقداری از ماترک را از متوفی خریداری کرده یا سهم تعدادی از وراث را خریداری نموده  یا وصیت نامه ای دراختیار دارد باید در جلسه دادگاه به آنها استناد نماید . در صورتیکه خواهان قولنامه ای منتسب به متوفی یا خوانده ارائه نماید خوانده نیز میتواند نسبت به آن ادعای تردید نماید .

در صورتیکه خواهان وصیت نامه ای عادی ارائه نماید خوانده نیز میتواند همان دفاعیات را ارائه نماید :

1- وصیت نامه عادی مورد قبول نیست و اصالت آن مورد تردید میباشد .

2- وصیت نامه فاقد شرایط سه گانه ( رسمی - سری - خودنوشت ) مندرج در قانون امور حسبی میباشد وتازمانیکه حکم تنفیذ آن طی پرونده جداگانه از دادگاه  صادر نشود از اعتبار قانونی برخوردار نیست .

3- مفاد وصیت نامه حاکی از وصیت به مازاد بر ثلث میباشد ونسبت به مازاد بر ثلث نیاز به تنفیذ در دادگاه دارد .

4- اموالی که در وصیت نامه به عنوان ثلث در نظر گرفته شده در حقیقت بیشتر از ثلث میباشد و به لحاظ عدم تنفیذ مازاد اعتباری ندارد .

5-متوفی دارای دیونی میباشد که هنوز پرداخت نشده است و  مادام که تصفیه ترکه صورت نگرفته ، تقسیم آن امکان قانونی ندارد ؛ زیرا  مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته مانند حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه و دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای میت .

توجه نمایید که در صورت عدم ارائه اصول اسناد در جلسه رسیدگی با انکارخوانده ، سند مذکور از عداد دلایل شما خارج خواهد شد . و چنانچه طرف دعوی سندی ارائه نموده حتما اصل آن را مطالبه نمایید و در صورت عدم ارائه بلافاصله نسبت به قولنامه ادعای انکار و نسبت به وصیت نامه ادعای تردید بنمایید .

 

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

نحوه دفاع خواهان در پرونده تقسیم ماترک

۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۷:۱۲ | 33 بازدید

اقدامات و نحوه دفاع خواهان در پرونده تقسیم ترکه

خواهان باید در اولین جلسه رسیدگی اصل اسناد و مدارک خود را به همراه کپی در جلسه رسیدگی حاضر نماید . در صورتیکه قولنامه ای در اختیار دارد که مقداری از ماترک را از متوفی خریداری کرده یا سهم تعدادی از وراث را خریداری نموده  یا وصیت نامه ای دراختیار دارد باید در جلسه دادگاه به آنها استناد نماید .

در صورتیکه خواندگان دعوی وصیت نامه ای یا قولنامه ای منتسب به متوفی ارائه نمایند خواهان میتواند نسبت به آن ادعای انکار بنماید .

مثلا در مورد وصیت نامه عادی حسب مورد تعدادی از دفاعیات زیر را ارائه میکینم و به اینصورت دفاع می نماییم :

1- اصالت وصیت نامه عادی مورد تردید میباشد

2- وصیت نامه فاقد شرایط سه گانه ( رسمی - سری - خودنوشت ) مندرج در قانون امور حسبی میباشد وتازمانیکه حکم تنفیذ آن طی پرونده جداگانه از دادگاه  صادر نشود از اعتبار قانونی برخوردار نیست

3- مفاد وصیت نامه حاکی از وصیت به مازاد بر ثلث میباشد ونسبت به مازاد بر ثلث نیاز به تنفیذ در دادگاه دارد .

4- اموالی که در وصیت نامه به عنوان ثلث در نظر گرفته شده در حقیقت بیشتر از ثلث میباشد و به لحاظ عدم تنفیذ مازاد اعتباری ندارد .

5- ادعای وجود طلبکار و عدم تصفیه ترکه مسموع نمیباشد زیرا تحریر ترکه صورت گرفته و طلبکاران متوفی مطابق ماده 209 قانون امر حسبی از طریق آگهی دعوت شده اند .

6- طلب طلبکاران مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه نمیباشد و لذا نمیتواند مانع تقسیم ماترک شود .

7-هرچند وصیت نامه بصورت رسمی و سری و خودنوشت تنظیم نشده ولی مطابق ماده 276 که مقرر میدارد - وصيت نامه ... ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. قانونگذار با استعمال عبارت " ممکن است " تنظیم وصیت نامه به اشکال دیگر را نفی نکرده است . 

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

طرفین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۶:۴۲ | 20 بازدید

 

خواهان دعوا چه کسی هست ؟

خواهان این دعوا خریدار یا خریداران میباشند  و در صورت فوت خریدار وراث وی خواهان دعوا میباشند .

 

خواندگان دعوا چه کسانی هستند ؟ 

برخی افراد به اشتباه عیه فروشنده اقامه دعوی میکنند که در چنین مواردی پرونده اصلا به نتیجه مطلوب نمی رسد و دادگاه قرار عدم استماع یا قراررد دعوی صادر می نماید .

خوانده دعوی اصولا کسی هست که سند منزل یا خودرو و .... بنام او میباشد . ولی تا کنون رویه ثابتی بوجود نیامده و هر دادگاهی حسب سلیقه دادرس شعبه تصمیمات متفاوتی اتخاذ میکنند .

برخی برخی دادگاهها این است که علیه دو نفر( فروشنده وکسی که سند بنام اوست )طرح دعوی شود .  

برخی محاکم نیز اعتقاد دارند که علیه تمامی متعاملین ( اعم از فروشنده و ایادی قبلی فروشنده و کس که سند بنام اوست ) طرح دعوی شود .

در مقام جمع نظرات توصیه میشود که بر اساس نظر سوم اقدام شود . زیرا احتمال صدور قرار رد دعوی به حداقل می رسد .

چنانچه صاحب سند یا فروشنده یا ایادی قبلی فوت شده باشد وراث وی طرف دعوی قرار میگیرد .

در صورتی که به نشانی یکی از خواندگان دسترسی نباشد ، در قسمت آدرس وی را مجهول المکان معرفی میکنیم تا از طرفی انتشار آگهی در روزنامه دعوت به رسیدگی شود .

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

* آموزش وکالت * راهنمای عملی پرونده تقسیم ترکه

۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۰۰:۳۲ | 70 بازدید

تقسیم ترکه

آموزش وکالت (راهنمای عملی نحوه طرح دعوی و پیگیری پرونده)

بانضمام نمونه مکاتبات و لوایح دفاعی 

در کلیه مراحل رسیدگی و اجرای حکم 

 بعلت مديريت پرونده هاي متنوع توسط وکلا هميشه امكان داشتن حضور ذهن در مورد نكات ريز و درشت تمام پرونده ها وجود ندارد ودر بسياري از موارد تدارك پيگري يا دفاع مستلزم ساعتها صرف زمان و مطالعه ميباشد .  دراين وبلاگ تمام مراحل پيگيري پرونده و اقدامات دادگاه جهت رسیدگی به پرونده ارائه شده و نحوه طرح دعوی و پیگیری پرونده به شکلی کاملا ساده و کاربردی آموزش داده می شود. مطالعه اسناد توسط وکلا قبل از شروع پرونده موجب اتخاذ بهترين روش طرح دعوا و سهولت پیگیری خوهد شد .  کاربران محترم میتوانند با مطالعه این مجموعه ها تسلط کافی بر جنبه های مختلف پرونده خود پیدا نموده و  بدون دخالت وکیل پرونده خود را پیگیری و مدیریت نمایند . 

اسناد منتشر شده ممکن است حسب مورد حاوی تعدادی از اطلاعات ذیل میباشد :

نحوه طرح دعوی و پیگیری

ارکان و شرایط طرح دعوی - هزینه دادرسی ( مالی غیر مالی ؟ ) - شناسائی طرفین دعوی -دلایل و مدارک لازم جهت طرح دعوی-وظایف و اقدامات خواهان در جلسات رسیدگی- وظایف و اقدامات خوانده در جلسات - مواد قانونی و آخرین مقررات مورد استناد - ضمانت اجرای کیفری

ترتیب رسیدگی دادگاه 

دادگاه صالح برای رسیدگی - اقدامات دادگاه از بدو رسیدگی تا صدور حکم - تعداد جلسات و مدت زمان محاکمه - نظریه کارشناسی - اعتراض به نظریه کارشناس - نمونه رای دادگاه - نحوه اجرای حکم

اسناد و مکاتبات پرونده 

نمونه اظهارنامه - دادخواست -شکوائیه - درخواستهای پرونده - نحوه دفاع خواهان پرونده - نحوه دفاع خوانده - لوایح دفاعی اصحاب دعوی - اعتراض به رای و لایحه جوابیه - در خواستهای اجرایی

 *تمامی مواد قانونی و مقررات مورد استناد و آرای وحدت رویه مربوط به هر پرونده منطبق با اخرین اصلاحات ارائه شده است  .**در مواردی که یکی از طرفین دعوی مکلف به ارسال اظهار نامه و .... و یا نیاز به تنظیم دادخواست و لایحه دفاعی و ... باشد ، نمونه اسناد و مکاتبات پرونده به همراه متن پیشنهادی و قابل ویرایش ارائه شده است . *** مطالعه لوایح دفاعی موجب آشنايي با نحوه دفاع و استدلالهای طرفين دعوي و آمادگي بيشتري براي دفاع خواهد شد .

    مجموعه های آموزشی با درخواست کاربران محترم ارائه میشود.

 جهت تهیه مجموعه اموزشی مورد نظر ، از طریق تلگرام - ایمیل -پیامک - پروفایل  در ارتباط باشید .

 تلفن مشاوره 9099071127   شماره گیری با تلفن ثابت                         تلگرام و پیامک :  09305759062   صرفا جهت ارسال مدارک

مشاوره آنلاین  moshavere.net/hooshmand           ایمیل moshavere.net@gmail.com

  آموزش وکالت / راهنمای عملی طرح دعوی

گروه وکلای یاسا- سرقت اطلاعات سایت مشاوره . نت

۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۰۸:۵۹ | 92 بازدید

با سلام  خدمت همکاران محترم سایت مشاوره

همانگونه که استحضار دارید سایت مشاوره حاصل زحمات هشت ساله تیمی از وکلای دادگستری هست که در طی سالهای گذشته با شناسایی نیازهای واقعی کاربران و وکلا در فضای مجازی ، طراحی و اجرا گردیده است . 

ادامه مطلب

  اخبار سايت

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۰۸:۲۳:۲۸ | 193 بازدید

ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند.

ادامه مطلب

  مجموعه قوانين كاربردي (حقوقي و كيفري)

درخواست تبدیل مال توقیف شده

۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۱:۱۵ | 703 بازدید

مطابق ماده  ۵۳  قانون اجرای احکام مدنی - هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 

  مطالب حقوقي

مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید

۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۰۳:۲۶:۴۸ | 770 بازدید

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال

ادامه مطلب

  مطالب حقوقي

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر / مصوب 89 مجمع تشخیص مصلحت

۱۳۹۳/۱۰/۰۴ ۲۱:۲۴:۴۴ | 723 بازدید

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 

مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اصلاحیه‌های بعدی 

ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: 

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 

ادامه مطلب

  مجموعه قوانين كاربردي (حقوقي و كيفري)

قانون مبارز با مواد مخدر / مصوب 67 با اصلاحات بعدی

۱۳۹۳/۱۰/۰۴ ۲۱:۱۸:۵۵ | 526 بازدید

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده 1 ـ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:

1 ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

ادامه مطلب

  مجموعه قوانين كاربردي (حقوقي و كيفري)

قانون مجازات اسلامی / بخش تعزیرات مصوب 75

۱۳۹۳/۱۰/۰۴ ۲۱:۰۴:۳۱ | 572 بازدید

 

قسمتهای خاکستری رنگ منسوخ شده و قانون مجازات جدید اعمال میشود .

کتاب پنجم بخش تعزیرات ( ماده 498 به بعد ) به قوت خود باقی هست .

باب اول - مواد عمومي

ماده ۱

قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي‌شود.

ادامه مطلب

  مجموعه قوانين كاربردي (حقوقي و كيفري)

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92

۱۳۹۳/۱۰/۰۴ ۲۰:۴۷:۱۲ | 400 بازدید

 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ادامه مطلب

  مجموعه قوانين كاربردي (حقوقي و كيفري)

قانون جرایم رایانه ای

۱۳۹۳/۱۰/۰۴ ۲۰:۳۸:۱۵ | 339 بازدید

    قانون جرائم رایانه‌ای 
   بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها

           فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

                   ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
 

ادامه مطلب

  مجموعه قوانين كاربردي (حقوقي و كيفري)